Õiguskantsler ei alustanud keemiapilvede uurimiseks menetlust, kuid võttis teadmiseks

Kodanikeühendus Puhas Taevas saatis Õiguskantslerile pöördumise. Allpool on esitatud ka Õiguskantsleri kantselei vastus.

LUGUPEETUD ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI

Saksa kodanikuliikumise Skyguards andmetel on Euroopas juba 10 aastat illegaalselt mürgitatud loodust ja inimest lennukite aerosoolpritsimistega. Eestis meie andmetel tihedamalt alates 2010.

5. märtsil 2014 võttis Europarlament menetlusse Skyguardsi Petitsiooni, mis nõuab aerosoolpritsimiste ja HAARP-i keelamist Euroopas.

Rootsi valitsus on täna üle 1000 Rootsi kodaniku poolt kohtusse kaevatud mittevastamise eest ligi 4000-le keemiapritsimisi puudutavale arupärimisele ja teda ähvardab kuni poole miljardi rootsi krooni suurune trahv.

Esimeste poliitikutena Eestis nõudsid keemiapritsimiste riiklikku uurimist oma eurovalimisprogrammis  Eesti Iseseisvuspartei saadikukandidaadid.

Mõnede Euroopa riikide  nagu Hispaania, Prantsusmaa jt  peavoolumeedias on hakanud ilmuma TV-saateid, mis käsitlevad teemat täie vastutusega, samal ajal kui meil on seda seni juletud tutvustada vaid “vandenõuteooria kastmes” (Pealtnägija, Reporter, Maaleht).

“See sõda igaühe vastu meist ammu puudutab meid kõiki. Mistap meil pole õigust vaikida. Ainult ühinedes saame me peatada selle mõrva – meie laste nimel. Praegu on ajaloos kriitiline hetk. Meie, inimesed, peame otsustama, kas jätkame põlvili olemist pidevas hirmus, samal ajal kui meid iga päev valatakse üle aerosoolidega. Või tõuseme ja elame nii, nagu inimesed tõeliselt elama peaks – õigluses, tões ja rahus,”  kirjutab EDWARD GRIFFIN, tuntud ameerika filmiprodutsent, kirjanik ja lektor.

Tänast pöördumist  ajendas Teile saatma ka Eestis süvenev põud, samal ajal kui taevas jätkuvad aerosoolpritsimised. Nimelt kondenseerub veeaur  õhku  pihustatud aerosoolide nanoosakestele nii, et see ei saa enam ühineda vihmapiiskadeks.

Nagu lugeda võite, on tegu millegi väga ohtliku, seejuures illegaalse, üle parlamentide peade toimuva  ja valitsuste poolt avalikkuses mahavaikituga. Võib isegi öelda – “hiiliva” ökotsiidi ja genotsiidiga.  MIKS? Sellest kõigest lähemalt manusena lisatud Pöördumises, mis ühtaegu on nähtaval ka lingil http://www.puhastaevas.ee/poordumine-ellujaamiseks/. Palume suhtuda selles esitatusse eelarvamustevaba tähelepanu ja vastutusega.

Ühtlasi palume teatada meile, mida saate ja plaanite ette võtta selle lausa uskumatu (kahju)tegevuse kõige kiiremaks uurimiseks ja peatamiseks Eestis.

Õiguskantsleri kantselei vastus:

Tänan Teid õiguskantslerile saadetud kirja eest, milles pöördusite tema poole seoses lennukitelt
aerosoolide pihustamisega.

Õiguskantsler tutvus Teie pöördumisega. Pean paraku teatama, et õiguskantsler selle alusel
menetlust ei alusta.

Teie kirjast ei ilmne, et mõne riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse või organi tegevuse läbi oleks
otseselt rikutud mõne konkreetse isiku subjektiivseid õigusi, samuti ei ilmne alust
põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamises. Seetõttu peab õiguskantsler Teie avalduse
õiguskantsleri seaduse § 25 lg 1 tuginedes tagasi lükkama. 1

Selgitan lisaks, et õiguskantsleri seaduse (ÕKS) § 19 lõike 1 järgi saab õiguskantsler teostada
järelevalvet riigiasutuse, kohaliku omavalitsuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku ja avalikke
ülesandeid täitva eraõigusliku juriidilise isiku tegevuse üle isikute põhiõiguste ja vabaduste ning hea
halduse tava järgimisel (nn ombudsmani menetlus). Kui Te leiate, et mõne avalikke ülesandeid
täitva asutuse, organi või isiku poolt on rikutud Teie subjektiivseid õiguseid, on Teil võimalik
pöörduda õiguskantsleri poole uue avaldusega.

ÕKS § 19 lõikest 1 nähtub üheselt, et igaühel on õigus pöörduda oma (subjektiivsete) õiguste
kaitseks õiguskantsleri poole. ÕKS § 23 lg 1 näeb ette, et isik peab oma õiguste kaitseks esitama
avalduse isiklikult või esindaja vahendusel. St õiguskantsler ei teosta isikute avalduste alusel
eelnimetatud organite tegevuse seaduslikkuse üldkontrolli, vaid püüab inimesi aidata, kui
konkreetsel juhul on konkreetse inimesi õigusi väidetavalt rikutud. Isik, kes leiab, et tema õigusi on
rikutud, saab õiguskantsleri poole pöörduda avaldusega, milles tuleb ÕKS § 23 lõike 3 järgi näidata
avaldaja nimi, postiaadress ja isikukood või sünnikuupäev, avaldaja õigusi väidetavalt rikkunud
asutuse nimetus või isiku nimi ja väidetava rikkumise üksikasjalik ja selge kirjeldus.

Kuigi õiguskantsler ei pea võimalikuks Teie pöördumise alusel menetlust alustada, on ta Teie toodu
teadmiseks võtnud.


Posted

in

by

Tags: