Bill Gates toetab sotsiopaatsete tipp-geoinseneride plaane

Bill Gates toetab kliimateadlasi, tehes lobitööd laiaulatusliku geoinsenerluse toetuseks. Teised jõukad eraisikud on samuti rahastanud mitmeid uurimusi uute tehnoloogiate rakendamiseks geoinsenerluses.

Mis on geoinsenerlus? Teadlased kritiseerivad geoinsenerluse pilootprojekte  

Väike grupp juhtivaid kliimateadlasi, keda finantseerivad miljardärid, nende seas Bill Gates, teevad lobitöödbillGatesPsychoVaccine valitsustes ja rahvusvahelistes organites, kutsudes üles toetama eksperimente, mis mõjutavad kliimat ülemaailmses ulatuses, et ära hoida katastroofilist kliimamuutust.

Teadlased, kes propageerivad geoinsenerlikke meetodeid nagu miljonite tonnide vääveldioksiidi peegeldavate osakeste pritsimist 30 miili kõrgusele maast, vaidlevad selle üle, kas oleks vaja plaani „B“; kuna kliimamuutus on vajalik juhul, kui ÜRO ja poliitikud ei jõua kokkuleppele kasvuhoonegaaside vähendamises või kui näiteks USA valitsus ning teised peaksid maksma suurima rahvusvahelise uurimisprogrammi eest.

Päikese geoinsenerluse meetodid on väga vastuolulised. Kui mõned kliimateadlased usuvad, et nad võivad tõestada kiiret ja suhteliselt odavat moodust globaalse soojenemise aeglustamiseks, siis teised kardavad, et kui neid rakendatakse atmosfääri ülemistes kihtides võivad nad lõppude lõpuks
muuta sademete mudeleid ja mõjutada maapealset kliimat.

Geoinsenerluse vastu on paljud keskkonnauurijad, kes väidavad, et tehnoloogia võib alahinnata pingutusi, mida tehakse kahjulike ainete väljapaiskumise vähendamiseks; ja arengumaad, kes kardavad, et seda kasutatakse relvana või rikaste riikide endi kasuks. 2010.a ÜRO konventsioon bioloogilise mitmekesisuse kohta (UN Convention on Biological Diversity) kuulutas välja moratooriumi katsetustele meres ja õhus, v.a. väikesemastaabilised teaduslikud uuringud.

Üha murelikumaks teeb fakt, et väikestel, kuid mõjukatel teadlasgruppidel ja nende toetajatel on disproportsionaalne mõju suurematele otsustele geoinsenerluse ja selle meetodite vallas.

„Me peame end kaitsma seaduslike kapitalimahutuste vastu ja olema kindlad, et valikud pole mõjutatud parteide poolt, kes investeerivad olulisi summasid kliimamuutusteks, eriti kasutades õiguslikku intellektuaalomandit,” ütles Jane Long, USA Lawrence Livermore National Laboratory
direktor oma ettekandes, mis esitati viimasel eetikaalasel geoinsenerluse konverentsil.

„Panused on väga kõrged ja teadlased pole kõige õigemad inimesed tegelemaks sotsiaalsete, eetiliste ja poliitiliste probleemidega, mida geoinsenerlus tõstatab,“ räägib Doug Parr, Greenpeace’i
peateadur. „Olukord, kus isevalitud grupil on nii suur mõju, on veider.“

Surve leida kiire tehnoloogia kliimamuutmiseks aina kasvab, kuna poliitikutel ei õnnestu jõuda kokkuleppele emissioonide olulise vähendamise osas. Aastatel 2009-2010 sai USA valitsus üle 2 miljardi dollari väärtuses sooviavaldusi geoinsenerliku uurimistöö tarvis, kuid tegelikult kulutati umbes 100 miljonit dollarit.

Bill Gates, niisamuti nagu teised rikkad eraisikud, kaasa arvatud Sir Richard Branson, tõrvaliivade magnaat Murray Edwards ja Skype’i kaasasutaja Niklas Zennström on rahastanud mitmeid ametlikke uuringuid tulevikutehnoloogia vallas. Branson, kes on sageli nõudnud geoinsenerlust kliimamuutustega võitlemiseks, aitas eelmisel aastal rahastada Royal Society uuringuid päikesekiirguse ohjamiseks läbi Carbon War Room heategevuse. Pole teada, millistes summades.

Professorid David Keith Harvardi Ülikoolist ja Ken Caldeira Stanfordist on kaks suuremat ülemiste atmosfäärikihtide geoinsenerluse uurimistööde toetajat, mille eesmärgiks on kaitsta maa peegeldavat kaitsekilpi. Siiani on saadud Gates’ilt üle 4.6 miljonit dollarit, et ülal pidada Ficer fondi (Fund for Innovative Climate and Energy Research -Innovatiivse kliima ja energia uurimise fond). Peaaegu pool Ficer’i rahast, mis tuleb otse Gates’i erafondidest, kasutatakse fondi enda uurimistööks, kuid ülejäänud raha jagatakse teistele toetajatele nende laiaulatuslikuks kaasamiseks uurimisse.

Vastavalt finantshuvide aruandlusele saab Keith igal aastal Bill Gates’ilt avalikustamata summasid
väärtuses üle 10 miljoni dollari, olles geoinsenerluse firma Garbon Engineering president ja suuromanik, milles nii Gates kui ka Edwards omavad s uurt osalust.

Veel üks Edwards’i firma,  Canadian Natural Resources, planeerib kulutada 25 miljardit dollarit, et muuta Põhja Albertas leitud bituumenit sisaldav liiv naftabarreliteks. Caldeira väidab, et ta saab Gates’ilt 375 000 dollarit aastas, omab süsiniku n eelamise/salvestamise patenti ja töötab Intellectual Venture’s – geoinsenerluse uurimisega tegelevas erafirmas, mille kaasomanikuks on Gates ja mida juhib Microsofti endise tehnoloogiaosakonna juhataja Nathan Myhrvold..

Vastavalt viimastele Ficer’i arrunnetele on Gates siiani annetanud 300 000 dollarit kahele teadlasele, et
osaliselt finantseerida kolme silmapaistvat arvustust ja hinnangut geoinsenerlusele : UK Royal Society rapordit päikesekiirguse  juhtimise kohta, US Taskforce`i geoinsenerluse kohta ja 200 9 a.
Novin’i rapordit – mis on Californias, Santa Barbaras tegutsev teaduslik mõttekoda. Keith ja Caldeira
osalesid mõlemad nõustajate kogus, mis esitas raporteid või tõendusmaterjale. Kõik kolm raportit
soovitasid tungivalt edasi uurida päikesekiirguse ohjamist.

Fond rahastas samuti Phil Rasch’i, kes on juhtiv kliimateadlane Pacific Northwest rahvuslikus laboratooriumis, mis on üks kümnest uurimisasutusest, mida finantseerib USA energiaosakond. Rasch esitas tõendusmatejali esimeses Royal Society raportis geoinsenerluse kohta 2009 a. Ja oli ka nõustajate kogu liige 2011. a. raporti tegemisel. Ta on tõestanud USA Kongressile valitsuse vajadust finantseerida laiaulatuslikku geoinsenerlust. Lisaks sellele andsid Caldeira ja Keith veel 240 000 dollarit geoinsenerluse eestkostjatele koosolekute ja workshop’ide külastamiseks ja 100 000 dollarit Jay Apt’ile, kes on väljapaistev geoinsenerluse toetaja ja Carnegie Mellon Ülikooli professor. Apt töötas koos Keith’iga ja USA firmas Aurora Flight Science, mis töötab välja mehit amata lennukite tehnoloogiat USA sõjajõudude tarvis, et uurida, millised on aasta kulutused 1 miljoni tonni sulfaatosakeste
paiskamiseks ülemistesse atmosfäärikihtidesse.

Kaheksa peamise rahvusliku ja rahvusvahelise geoinsenerluse uuringute analüüs viimase kolme aasta kohta näitab, et Keith ja Caldeira, Rasch ja prof. Granger Morgan, kes on Carnegie Mellon Ülikooli insnerluse ja avaliku poliitika osakonna juhataja, kus ka Keith töötab – on kõik osalenud seitsmes nõustajate kogus, kaasa arvatud üks, mille kutsus kokku ÜRO. Kolm teist väga tugevat päikesekiirguse geoinsenerluse toetajat, kaasa arvatud Rasch, on osalenud rahvuslikes uuringutes, mida osaliselt rahastab Ficer.

„Paljude debatist osavõtjate vahel on huvide konflikt“, ütleb Diana Bronson, Montrealis
asuva geoinsenerluse valvekoer. ”Mis mind tegelikult murelikuks teeb, on see, et seesama väike grupp, mis töötab geoinsenerlusega seotud riskantsete tehnoloogiatega, püüab ühtaegu organiseerida diskussiooni rahvusvaheliste reeglite ja määruste üle. Me ei saa panna rebast valvama kanakuute.“

“Öko -klikk teeb lobitööd, et saada riiklike fondide suuremat rahasüsti geoinsenerluse uurimiseks.
Nad domineerivad tegelikult igas geoinsenerluse uuringus. Nad on kohal peaaegu kõigil ekspertide
nõupidamistel. Na d on olnud juhtivad nõuandjad parlamendi ja kongressi
uurimustes/järelepärimistes  ja nende arvamused tõenäoliselt domineerivad ÜRO
valitsustevahelisel nõupidamisel kliimamuutuste küsimuses (IPCC), kuna see puutub esimest korda
kokku teaduslike ja eetiliste segadustega küsimuses, mis on kliima kujundamine“, ütleb Clive Hamilton, avaliku eetika professor Austraalia Rahvuslikust Ülikoolist oma Guardian blogis.

Need teadlased, kes on asjaga seotud, lükkavad selle arvamuse tagasi. „Isegi ettekujutus, et üks
väike grupp inimesi omab mitteseaduslikku mõju, on väga kahjulik tehnoloogiale, millel on tohutu
mõjujõud üle kogu maailma. Mure, et üks väike grupp domineerib debattides, on õigustatud, aga
asjad ei ole nii, nagu nad väidavad.“, ütleb Keith. „See muutub, kui riigid nagu India ja Hiina sekkuvad. Aeg, kus minu või nende väheste hääl domineeris, on möödas. Meile on vaja laiaulatuslikku
debatti.“

“Igal teadlasel on huvide konflikt, sest me kõik ootame rohkem ressursse meid  huvitavate asjade
uurimiseks“, ütleb Caldeira. “Kas mul on liiga suur mõjuvõim? Mulle tundub, mul on seda liiga
vähe. Ma olen juba aastaid nõudnud, et CO2 emissioonid muudetaks illegaalseks, kuid keegi ei
kuula mind. Inimesed, kes minuga ei nõustu, võivad arvata, et mul on liiga suur mõjuvõim. Parim
viis mi nu mõjuvõimu vähendada on muuta kättesaadavaks rohkem riiklikke uurimisfonde, et meie
fondid teeks oma häält kuuldavaks. Kui föderaalvalitsus osaleks, siis just sel alal poleks
tarvis enam Gates’i raha.“

„Mis puutub minu enda patentidesse, siis olen ma k orduvalt väitnud, et kui ükskõik millist neist
kasutataks kliima muutmise eesmärgil, siis kõik tulud, mis mulle lisanduvad selle kasutamise eest,
annetataks mittetulundusühingutele ja heategevuseks. Mul pole mingit huvi ega ootusi, et
kasutada kliimam uutuste patentide kasutamise eest saadud tulu isiklikuks kasusaamiseks.“

Rasch lisas „ Ma ei näe selles huvide konflikti. Ma ei tee lobitööd, ei tööta patentidega ega
intellektuaalse omandiga, ei tee salastatud uurimistööd ega tööta kasumit tootvate
firmadega. Uurimustöö, mida ma teen geoinsenerluse vallas, hõlmab arvutisimulatsioone ja nende
võimalike tagajärgede analüüsi. Ficer’i fond, mis on rahastanud minu uurimusi, püüab olla oma tegevuses niisama läbipaistev kui mina ise.“

Seda artiklit on korrigeeritud 8. veebruaril 2012 a. Originaal väitis, et Phil Rasch töötas Intellectual
Ventures firmas. Seda on korrigeeritud. Seda artiklit korrigeeriti veel 13. veebruaril 2012a. Prof.
Caldeira palus meil selgitada, et fakt, et ta toetab geoinsenerluse uurimistöid ei tähenda, et ta toetaks
geoinsenerlust.

 

Tõlkis Silvia Lepalaan


Posted

in

by

Tags:

Comments

“Bill Gates toetab sotsiopaatsete tipp-geoinseneride plaane” on saanud 2 vastust